Такса прехвърляне на имот

Разходи при закупуване на недвижим имот

I. Продажна цена на имота

Посочената цена на всеки имот в нашия сайт е обявената офертна цена, която МИРЕЛА договаря със собствениците на всички имоти от базата данни.
В много случаи обявената цена може да бъде договаряна с продавача в зависимост от конкретните условия по сделката.
Не са редки и случаите, когато обявената цена не подлежи на коментар — това е желанието на собственика на имота и консултантът от МИРЕЛА при необходимост ще Ви предупреди затова.
И в двата случая агентите и администраторите на МИРЕЛА ще Ви уведомят за възможностите е ще Ви посъветват как да постъпите или ще Ви предложат други имоти с желаните от Вас характеристики.

Обявената цена на имота НЕ ВКЛЮЧВА:

 • посредническото възнаграждение по сделката (комисиона)
 • такса обслужване (събира се само за сделки, осъществявани без комисиона за купувача)
 • дължимите от страните по сделката местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт.

II. Посредническо комисионно възнаграждение (комисиона)

Купувачът на имот заплаща посредническо възнаграждение по силата на сключен договор с МИРЕЛА.
Възнаграждението се заплаща при условие, че купувачът закупи желания недвижим имот с посредничеството на МИРЕЛА
Купувачът не дължи възнаграждение, ако закупи имот сам или чрез друг брокер.

Посредническото възнаграждение (комисионно възнаграждение) на МИРЕЛА се договаря като твърда сума или като процент от договорената продажна цена на имота и се заплаща от клиента, съгласно условията на сключените договори за посредничество.
Размерът на договорената комисиона зависи от спецификата на желаната сделка и характеристиките на имота.
Преди да ни възложите посредничество, можете да се запознаете с възможностите за ОТСТЪПКИ, които периодично Ви предоставяме.

В размера на посредническото възнаграждение са включени:

 • адвокатски хонорар за подготовката на нотариален акт и други необходими документи по сделката (клиентът има право да ползва и свой адвокат)
 • осигуряването на нотариус (клиентът има право да посочи избран от него нотариус)
 • консултация за състоянието на пазара и движението на цените за определен сегмент
 • първоначална консултация във връзка с реда и условията за осъществяване на сделката
 • консултация за изискуемите документи и Законовите изисквания за осъществяване на сделката
 • осигуряване на най-добрите условия за получаване на кредити или покупка при разсрочено плащане, съобразени с възможностите на конкретния клиент.

За сделките, при които МИРЕЛА не начислява комисиона (посредническо възнаграждение), купувачът заплаща такса обслужване в размер на 300 EUR.

 • Посредническото възнаграждение е дължимо при сключване на сделката.
 • МИРЕЛА не изисква предварително заплащане на възнаграждението в никаква негова част.
 • МИРЕЛА организира управлението на поръчката за своя сметка и финансира със свои средства действията и мероприятията, свързани с търсенето на подходящ имот.
 • В особени случаи и за ангажименти извън обичайното посредничество МИРЕЛА начислява такси, съгласно тарифа.

Уточнение: При предоставени ексклузивни права за представителство, купувачът се задължава за определен срок да не осъществява действия, свързани със закупуването на недвижим имот без посредничеството на МИРЕЛА.

Договарянето на ексклузивно представителство спестява на купувача не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече агенти и воденето на поръчката от няколко брокера.
Във вътрешно организационен план предоставянето на ексклузивни права за представителство, дава възможност на брокера да спести ресурс и насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя постигането на най-добрите условия за клиента.
При договарянето на ексклузивно представителство ние Ви съветваме предварително да проучите брокера към която се насочвате, с цел да се убедите в капацитета и възможностите, които има той за реализиране на исканата от Вас сделка.
Затова предварително направете среща с нашите мениджъри и агенти, за да съберете впечатления и да прецените дали и на кого да възложите конкретната задача. Консултациите са безплатни.
При подбора на най-подходящия агент на недвижими имоти ще ви помогнат мениджърите на МИРЕЛА.
Нашите офиси са структурирани така, че да обслужват териториално обособени райони и сделки с имоти в определени сегменти от пазара, така че в това отношение Вие можете да разчитате на най-добрия специалист.

III. Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да се поделят по равно между страните (купувач и продавач). Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните договарят по между си и от компромисите, които правят.
Нашата роля на консултанти е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

 • Местен данък- всяка община има самостоятелност да определя този данък. Обичайният размер е 2.5% от цената на сделката.
Читайте также:  Щенок восточно сибирской лайки 2 месяца

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти този данък обикновено е в размер на 2.5% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

 • Нотариална такса— (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с агента, посочен към избрания от Вас имот — той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

 • Такса за вписване0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).
Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот, което е съществено задължение от работата на служителите на МИРЕЛА.
Според ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г. , Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.)

 • За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.

Вие можете да спестите пари, време и нерви, ако се обърнете към професионалисти в сферата на недвижимите имоти.

Пожелаваме Ви успех в избора на подходящия агент, който ще Ви помогне да направите най-добрата сделка.

Наследник съм на собственик на земеделска земя край Казанлък, заедно с още няколко души роднини. Всички притежаваме по документи равни дялове – по 9 декара терени

Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Искам да прехвърля моя дял на сина ми. Моля ви за съвет как да осъществя това?

Ако наследствените ви имоти са поделени, няма пречка да прехвърлите на сина си имота или имотите, които се падат във вашия дял. В противен случай ще важат правилата за продажба на идеална част от съсобствен имот и ще трябва да предлагате вашата част на останалите сънаследници и едва ако те откажат, ще можете да предложите на сина си да я купи.

В такъв случай обаче някой от съсобствениците може да изяви желание и да закупи вашата част, което ще осуети прехвърлянето й на сина ви. Ето защо, ако наследствените имоти са неподелени, ви препоръчваме извършването на доброволна делба, а ако не може да се разберете с останалите сънаследници, ще се наложи извършването на съдебна делба.
Едва след разделянето на наследствените имоти ще можете да прехвърлите тези, които се падат във ваш дял на сина си.

Прехвърлянето на недвижимия имот може да стане чрез продажба, дарение, замяна, срещу задължение за издръжка и гледане или посредством завещание. При избор на вида на сделката трябва да се имат предвид мотивите, поради които тя се сключва. По този начин действителните отношения ще бъдат подчинени на правото и на морала и като такива ще бъдат трудно атакуеми.

Ако прехвърляте имота, защото очаквате на старини да получавате грижи от сина си, най-добре е това да стане срещу задължение за издръжка и гледане, а в нотариалния акт, който е задължителна форма за действителност на сделката, да уточните какво точно разбирате под „гледане” и под „издръжка”.
По принцип се приема, че гледането включва полагане на грижи лично или чрез другиго в случай на болест, старост, безпомощност, а издръжката може да включва плащане на месечни суми или закупуване на храна, на лекарства, плащане на разходи по имота или друго.

Точното описание в нотариалния акт какво се разбира под „гледане” и какво под „издръжка” ще предотврати бъдещи недоразумения като синът ви, приобретател на имота, ще знае какво точно ще дължи по договора, а вие ще бъдете спокойни за своите старини. Така ще бъдат осуетени и всякакви бъдещи претенции от страна на други наследници, ако синът ви изпълни точно задълженията си по договора за издръжка и гледане.
Ако извършвате сделката, защото имате нужда от средства, които може да получите от продажба на имота, няма пречка купувач да бъде синът ви, стига да се извърши реално плащане на цената. Продажната цена, записана в нотариалния акт, може да бъде по-ниска от данъчната оценка.

Читайте также:  Почему куры расклевывают свои яйца

Ако единствено целите да надарите сина си, имотът ще се прехвърли с дарение. Но в този случай следва да имате предвид възможността за oспорване на дарението от останалите наследници по закон за възстановяване на тяхната запазена част. Това е запазена от Закона за наследството част за хората, които имат родствена връзка помежду си – родители, деца, съпруг.
Не ви съветваме да прибягвате до привидна продажба, с която роднините прикриват дарение. Такава продажба може да ви създаде редица проблеми в бъдеще. Законът санкционира подобни сделки.

Например, в случаите, когато родители продадат фиктивно (вместо да дарят) имот на едно от децата си, другите деца и кредиторите на родителите-продавачи могат да атакуват тази продажба на различни основания: фиктивно плащане, липса на средства с доказан произход, с които да е извършено реално плащане на цената, и др.

В случай че съдът установи привидността на продажбата, ще се приложат правилата за прикритата сделка, т.е. правилата на дарението. Това означава, че след прогласяване нищожността на привидната продажба наследниците по закон ще могат да претендират за възстановяване на тяхната запазена част. Ето защо сделките между родители и деца трябва да се съобразяват с действителната воля на страните и съобразно тази воля да се избере вида на сделката: продажба, дарение, прехвърляне срещу издръжка и гледане, завещание.
Следва да имате също така предвид, че при прехвърляне чрез дарение дължимите данъци и такси са по-малки. Заплащат се само нотариална такса и такса вписване. Местен данък не се дължи.

За продажба, замяна, прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане разноските са по-големи. Дължи се местен данък в размер, определен от Общинския съвет (около 2-3,5% в зависимост от конкретната община), нотариална такса и такса вписване.
Родителите, прехвърлили свой имот на дете, имат задължение да декларират дохода от продажбата и да платят данък върху него. В случаите на дарение тези задължения са за надарения. Прилага се общият режим на данъчно облагане.

Не се облагат с данъци доходите от продажба, замяна и дарение през данъчната година на един жилищен имот, ако от датата на придобиването и прехвърлянето са изминали 3 години. Освободени от данък са и доходите от продажба, замяна и дарение през данъчната година на два недвижими имота, ако от придобиването до прехвърлянето са изминали 5 години.

Продажбата на жилище, осъществена преди изтичане на 3-годишния срок, се облага с данък върху дохода. Този данък се определя като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи, а върху получената сума се начислява 10% данък. Например: данъкът върху дохода от продажба на жилище, закупено през 2014г. и продадено през 2015 г., се изчислява по формулата ДД= [(ПЦ – ЦП) – 0.10 (ПЦ – ЦП)] x10%, където ДД – данък върху дохода; ПЦ – цена на придобиване; ЦП – продажна цена.

Дарението на имот, придобит и прехвърлен в горните срокове (съответно 3г. или 5г.), също се облага. Данъчнозадължен е надареният. Дължимият данък в случая е 10%. Начислява се върху данъчната основа, която е равна на разликата от нула до цената на имота, записана в нотариалния акт за дарение.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.

Вече съм на възраст , на която трябва да се замисля за старините си. Не създадох свое семейство , сам се справям с всичко. Но не винаги ще е така. Роднините ми от години са в чужбина, нямат възможност да се грижат за мен. В съседния апартамент под наем живее мило семейство, което се грижи за мен като за свой. Посъветвах се с приятели какво да направя, за да да осигуря спокойните си старини. А те ми препоръчаха да сключа договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане с Радеви (съседите). Ето какво научих по темата на pravatami.bg .

Какво е това договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане?

Договорът за издръжка и гледане не е уреден в закон, но е широко приложим в практиката. С този договор едно лице се задължава да се грижи за мен и/или да ме издържа, а аз на свой ред се задължавам да му прехвърля недвижимия си имот ..

Задължението за издръжка включва отделяне на средства за поддържане жизнения ми статус. Издръжката може да ми се осигурява не само в пари, но и в натура – чрез закупуване на хранителни продукти, плащане на битови сметки като ток, ВиК, топло и др.

Задължението за гледане, от своя страна, включва полагане на необходимите с оглед състоянието ми грижи например извеждането ми на разходка, пазаруване, чистене и др.

Важно! Издръжката и гледането могат да се уговорят като задължения по договора поотделно или заедно.

Колко време могат да “траят” издръжката и гледането?

Договорът с Радеви можем да се сключим:

 • за определен срок;
 • до края на живота ми;
 • за вече предоставени ми грижи и издръжка (ако се стигне до съдебен спор обаче те ще трябва да се докажат с платени фактури за битови сметки или извършени ремонти например).
Читайте также:  Мясная характеристика крупного рогатого скота

Тъй като става дума за прехвърляне на недвижим имот, договорът трябва да бъде във формата на нотариален акт.

Какво е важно да знам при сключване на такъв договор?

Необходимо е ясно определяне обема на задължението за издръжка и/или гледане като например от кой момент аз мога да изисквам издръжка, отделянето на какви средства ще обхваща тя, при Радеви ли ще живея, или те ще ме посещават често и др.

Разчитам на семейство Радеви да се грижат за мен. С кого трябва да сключа договора – с Иван, с Мария или и с двамата едновременно?

Мога да сключа договора или само с Иван, само с Мария, или и с двамата едновременно. Съгласно закона те като съпрузи, независимо с кого от двамата съм го сключил, са солидарно задължени спрямо мен. Ако някой от тях почине, задълженията по договора се запазват за другия, а при смърт и на двамата ще преминат върху техните наследници освен ако изрично не сме се уговорили това да не е така.

Права и задължения по договора

“Гледащите” имат следните задължения към моя милост -“стареца”:

 • за предоставяне на необходимите с оглед състоянието ми грижи : например ако трябва да отида на лекар – да ме придружат;
 • за издръжка , осигуряваща стандарт на живот, сходен на техния. Затова ако всяко лято съм ходил на почивка в Марбея, а те могат да ми осигурят такава на нашето Черноморие, няма да е налице неизпълнение на договора от тяхна страна.
 • за уважение и внимание – не може например да ми сервират яденето и да ми викат “Яж по-бързо, бе, дърто” или “Хайде умирай по-скоро”.

Аз (“благият старец”) съм задължен да:

 • прехвърля собствеността върху недвижимия си имот на Радеви, като е добре да си запазя правото на ползване, а именно – да живея в жилището;
 • да поддържам добри отношения с тях – не мога да откажа предоставените ми грижи, като не отида на лекар, придружаван от тях, или не си пия лекарствата на инат.

Къде следва да живея?

Мога да живея в:

 • собственото ми жилище, стига това да не пречи да получавам договорените издръжка и гледане например не мога аз да живея във Враца, а “гледащият” ме да живее в САЩ.
 • жилището на “гледащия”.

Неизпълнение по договора

С Иван и Мария се разбираме чудесно, но все пак всичко става. Какво се случва, ако спрем да изпълняваме задълженията си по договора?

Същесвува възможност за превръщане на задължението за издръжка и/или гледане в парично от съда. Това може да стане:

 • по мое искане – при виновно неизпълнение от страна на Радеви;

Важно! Ако само единият от двамата не изпълнява задълженията си, не мога да искам разваляне на договора

 • по искане на Радеви – при обективна невъзможност за изпълнение като тежка болест, която не им позволява да полагат грижи за мен;
 • при влошаване чисто нравствените ни отношения ;
 • по взаимно съгласие.

На същите основания може и да се развали договора по съдебен ред.

Важно! Развалянето има обратно действие! Последици от него са следните:

 • Радеви дължат връщане на недвижимия ми имот, ако съм им предал владението, тоест “да си взимат вещите и да си ходят”;
 • аз дължа възстановяване паричния еквивалент на предоставените ми грижи и/или издръжка.

Важно! Договорът е нищожен, тоест не поражда правни последици, сякаш никога не е бил сключван, ако :

 • прикрива дарение: например семейство с двама сина е в лоши отношения с единия. И за да остане жилището им само за другия, сключват с него договор за издръжка и гледане;
 • предварително е ясно колко време ще живее старецът – например е неизлечимо болен в напреднал стадий.
 • Източници

чл. 55 и 59 – относно възстановяване на имущественото равновесие между страните;

чл. 87, ал. 3 – относно развалянето на договора;

чл. 88, ал. 1 – относносно обратното действие на разваляне на договора;

чл. 98 – относно неизпълнение на задължение от страна на кредитора.

чл. 21 – относно същността на СИО;

чл. 32 – общите задължения на съпрузите.

Р.№2 от 1964 г. на I г.о. на ВС – относно обратното действие на развалянето на договора;

ТР №30 от 1981 г. – относно преминаването на задълженията на “гледащия” върху неговите наследници, когато договорът не е сключен с оглед на личността;

ТР №6 от 2012 г. – относно невъзможността да се развали договора поради виновно неизпълнение, когато задължението за издръжка и гледане е поето от две лица и само едното от тях не го изпълнява;

  Was this Helpful ? —>

 • Тази статия ми беше полезна Тази статия не ми беше полезна

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *